§1 Definicje
Bilet otwarty – bon towarowy, opatrzony indywidualnym numerem, wydany na okaziciela, zakupiony w kasie Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, uprawniający Użytkownika do jednorazowej wymiany na bilet w kasie Teatru, na dowolnie wybrany przez siebie spektakl repertuarowy Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (z wyłączeniem spektakli zamkniętych, spektakli premierowych i sylwestrowych) pod warunkiem dostępności miejsc;
Elektroniczny bilet otwarty – Bilet Otwarty w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), nabyty za pośrednictwem Witryny i udostępniony Nabywcy pocztą elektroniczną;
Nabywca   –   osoba, która zakupiła Bilet Otwarty lub Elektroniczny Bilet Otwarty;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Teatr – Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, wpisanym do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: RIK/1/2000/SPW, NIP: 525-000-95-88;Użytkownik– osoba każdorazowo dysponująca Biletem Otwartym lub Elektronicznym Biletem Otwartym;
Witryna – strona internetowa www.teatrateneum.pl i jej podstrony, której administratorem jest Teatr.

§2 Zasady sprzedaży Biletów Otwartych w kasie Teatru

 1. Nabycie Biletu Otwartego może być dokonane wyłącznie w Kasie Teatru. Za pomocą Witryny można nabyć wyłącznie Elektroniczny Bilet Otwarty.
 2. Zakupiony Bilet Otwarty nie podlega zwrotowi.
 3. Teatr, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w określonej kwocie wyrażonej w złotych, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Biletu Otwartego i do przyjmowania go do realizacji w okresie ważności w kasie Teatru. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę, o których mowa w niniejszym ustępie, przechodzą na własność Teatru z chwilą wydania Biletu Otwartego i nie podlegają oprocentowaniu.
 4. Teatr akceptuje zakup Biletu Otwartego w kasie Teatru gotówką lub za pomocą karty płatniczej (w tym karty kredytowej).
 5. Bilet Otwarty nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu. Teatr nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Biletu Otwartego po jego przekazaniu Nabywcy. W razie utraty Biletu Otwartego jego duplikat nie będzie wydany.
 6. Realizacja Biletu Otwartego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.

  §3 Zasady sprzedaży Elektronicznych Biletów Otwartych za pośrednictwem Witryny
 1. W celu dokonania zakupu Elektronicznych Biletów Otwartych za pośrednictwem Witryny wymagane jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji lub Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji lub Internet Explorer w wersji 11,
  c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Elektronicznych Biletów Otwartych:
  a) rejestracji Nabywcy lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Elektronicznych Biletów Otwartych;
  b) złożenia przez Nabywcę zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Nabywcę zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Elektronicznych Biletów Otwartych, Nabywca powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez “kliknięcie” opcji “akceptuję Regulamin”.
 4. Elektroniczne Bilety Otwarte pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Płatności za Elektroniczne Bilety Otwarte obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 6. Jeżeli bank Nabywcy, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 10 minut, to złożone zamówienie zostanie anulowane. Pieniądze pobrane z konta Nabywcy pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Nabywcy. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Nabywca poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności – firmę PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl) lub tel. 61 630 60 05.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. Nabywca dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 9. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Nabywcę nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Nabywcy. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

  §4 Zasady korzystania z Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego
 1. Teatr przyjmuje do realizacji w kasie Teatru nieuszkodzone Bilety Otwarte posiadające aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego sfałszowaniem.
 2. Realizacja  Elektronicznego Biletu Otwartego w kasie Teatru wymaga podania widocznego na nim kodu.
 3. Realizacja Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego polega na jednorazowej wymianie na jeden bilet na spektakl repertuarowy.
 4. Nie ma możliwości wymiany Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego na inny Bilet Otwarty lub Elektroniczny Bilet Otwarty.
 5. Bilet Otwarty lub Elektroniczny Bilet Otwarty nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Teatru. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Bilet Otwarty nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
 6. Bilet Otwartylub Elektroniczny Bilet Otwarty nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu. Teatr nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Biletu Otwartegolub Elektronicznego Biletu Otwartego po jego przekazaniu Nabywcy. W razie utraty jego duplikat nie będzie wydany.
 7. Realizacja Biletu Otwartegolub Elektronicznego Biletu Otwartego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.
 8. Bilet na spektakl, który został nabyty w wyniku wymiany Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku odwołania spektaklu, bilet nabyty o w wyniku wymiany z Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego podlega wymianie na Bilet Otwarty.
 10. Teatr może odmówić realizacji Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego w przypadku:

a.     upływu terminu ważności Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego,

b.    uszkodzenia Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

§5 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Elektronicznego Biletu Otwartego

Nabywca Elektronicznego Biletu Otwartego będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Elektronicznego Biletu Otwartego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli skorzystał z Elektronicznego Biletu Otwartego. Odstąpienie od umowy sprzedaży Elektronicznego Biletu Otwartego zawartej za pośrednictwem Witryny oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Witryny wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu w przypadku odstąpienia od umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Bilety Otwarte zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
 2. Niewykorzystane w terminie ważności Bilety Otwarte lub Elektroniczne Bilety Otwarte nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Biletu Otwartego lub Elektronicznego Biletu Otwartego w kasie Teatru będą rozpatrywane przez Teatr w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
 4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Kasie Teatru, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres Teatru: Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa.

  §7 Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy w związku ze sprzedażą Biletów Otwartych.

1. Nabycie Biletu Otwartego w kasie Teatru, co do zasady nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – bilety są wydawane na okaziciela, chyba, że osoba zostawia dane teleadresowe w celu kontaktu na wypadek odwołania spektaklu lub jest to niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku Elektronicznego Biletu Otwartego przetwarzane są dane w zawiązku z dokonywaniem zakupu i dokonywaniem płatności z wykorzystaniem formularzy elektronicznych.

2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są dostępne podczas dokonywania zakupu Elektronicznego Biletu Otwartego, na stronie Teatru https://teatrateneum.pl/?page_id=25764 (dostępnej w zakładce Klauzula informacyjna RODO), a także w siedzibie Teatru.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Nabywcy poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Witrynie oraz w kasach biletowych Teatru.