KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula Informacyjna

 1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Teatr”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych adres e-mail: iod@teatrateneum.pl.

 1. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży biletów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

– podmiotom wspierającym Teatr w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Teatru.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i zgłoszenia ewentualnych reklamacji w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów;
 2. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.
 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w naszej siedzibie,
 2. przesyłając wniosek na adres: Teatr Ateneum ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa,
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: iod@teatrateneum.pl.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.