AKTUALNE INFORMACJE O PRZETARGACH

15.06.2018

Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/S/2018.

Pliki do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

7.06.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

– Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa z ceną 585 603,00 zł.

Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w Ogłoszeniu: Cena – 70%, Doświadczenie – 30%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Pliki do pobrania:

Powiadomienie

 

29.05.2018 
Zamawiający publikuje informacje z publicznego otwarcia ofert.

Pliki do pobrania:

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 

24.05.2018

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS  WIDOWISK, PRZEDSTAWIEŃ ORAZ PRÓB Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

ARCHIWUM INFORMACJI O PRZETARGACH

21.02.2018

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BASMA Barbara Wyszkowska, ul. Bolkowska 1/15, 01-466 Warszawa z ceną 750 864,00 zł Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 100%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Plik do pobrania:

Powiadomienie_rozstrzygnięcie_1-2018

 

19.02.2018

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na
Usługę sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Plik do pobrania:

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 

30.01.2018

Teatr Ateneum, działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.

Plan postępowań – 2018

11.12.2017

wynik postępowania – dot. DOSTAWY SYSTEMU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DLA GŁÓWNEJ SCENY TEATRU ATENEUM im. STEFANA JARACZA w Warszawie

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ABLO Group Sp. z o.o., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław z ceną 276 420,48 zł.

Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Serwis – 20%, Gwarancja – 20%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Pliki do pobrania:

Powiadomienie o wyniku postępowania

 

30.11.2017

Informacja z publicznego otwarcia ofert DOSTAWA SYSTEMU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DLA GŁÓWNEJ SCENY TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Pliki do pobrania:

Informacja z publicznego otwarcia ofert

 

17.11.2017

DOSTAWA SYSTEMU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DLA GŁÓWNEJ SCENY TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

 

Dostawie podlegać będzie kompletny system mikrofonów bezprzewodowych, w tym: anteny kierunkowe, przewody, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, skrzynie/walizki transportowe i inne niezbędne elementy do funkcjonowania systemu. Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja przygotowana przez projektanta technologii widowiskowej teatru.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik Nr 6 do SIWZ
  4. EWO1 Widok skrzynki STRF-DS

 

29.08.2017

 Dotyczy: OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż w dniu 28.08.2017 r. zawarł umowę w przedmiotowym postępowaniu z Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa.

 

07.08.2017

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia społecznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa z ceną 185 299,50 zł.
Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w Ogłoszeniu: Cena – 70%, Doświadczenie – 30%.
Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

pełny tekst informacji

26.07.2017

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

pełny tekst informacji

 

17.07.2017

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE NA OBSŁUGĘ WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru przy ulicy Jaracza 2 w Warszawie podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.

pełny tekst ogłoszenia

31.01.2017

Plan zamówień na rok 2017

pełny tekst informacji

29.11.2016

Teatr Ateneum działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

pełny tekst informacji

14.11.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016 pod numerem 342058–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 3-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

10.11.2016

Teatr Ateneum (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum” 
z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

pełny tekst informacji

08.11.2016

Informacja dot. otwarcia ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pełny tekst informacji

25.10.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2016 pod numerem 329746–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 2-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

 

23.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu – Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia

 

13.04.2016
Informacje na temat przetargu z dnia 23.03.2016 – wyniki I etapu

pełny tekst ogłoszenia

 

20.05.2016
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ograniczonego na: Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia