Teatr Ateneum w ramach projektu „Kultura bez barier” otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Z powierzonego grantu Teatr Ateneum sfinansował m.in. projektory do wyświetlania napisów dla osób niesłyszących, przygotowanie napisów i audiodeskrypcji do 10 spektakli, 17 pokazów spektakli z audiodeskrypcją i napisami.  

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie zapewnił dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-03-28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów (z wyłączeniem mapy strony, która jest na bieżąco aktualizowana).

Oświadczenie sporządzono dnia:  2023-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie wdrożonych aktualizacji dostępności przez firmę PerfekcyjneStrony.pl zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie dostępności zrealizowanym przez firmę NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności Magdalena Stanisławiak magdalena.stanislawiak@teatrateneum.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – pomoc@kalbar.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna głównej siedziby Teatr Ateneum przy ul. Jaracza 2

W głównej siedzibie Teatru Ateneum mieszczą się trzy sceny: Scena Główna, Scena 61.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku przy ul. Jaracza 2 i istniejące ograniczenia (bariery architektoniczne, brak w pełni przystosowanych toalet i szerokich wind) Teatr Ateneum nie jest wystarczająco dostosowany dla osób niepełnosprawnych, co stwarzać może dla nich dyskomfort. Jednakże w przyszłości planowany jest remont, który wspomniane ograniczenia zniweluje.

Do wejścia frontowego od ulicy Jaracza prowadzą schody (3 stopnie) o łącznej wysokości stopni 55 cm, brak jest pochylni, co czyni je niedostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszym zgłoszeniu  możliwe jest jednak wniesienie wózka inwalidzkiego przez obsługę Teatru.

Na parterze Teatru znajduje się kasa biletowa, szatnia, foyer i kawiarenka oraz Scena 61 a także toalety dla osób niepełnosprawnych, do których możliwy jest wjazd wózkiem (toalety są zlokalizowane wewnątrz toalety ogólnodostępnej).

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą zająć miejsce na widowni Sceny Głównej (zapraszamy na parter widowni), Sceny 61. Scena Główna znajduje się na pierwszym piętrze, Scena 61 na parterze, Scena Na Dole w piwnicy.

Do wejścia na Scenę Główną i Scenę Na Dole prowadzą schody lub dostać się tam można windą. Kabina windy ma wymiary 95 cm x 120 cm, co pozwala na wjazd tylko niektórym typom wózków, nie zawsze w towarzystwie osoby asystującej. Większe wózki i wózki elektryczne nie mieszczą się w tej kabinie. W takich przypadkach proponujemy zniesienie lub wniesienie wózka  po schodach przez obsługę techniczną teatru.

Teatr posiada pętlę indukcyjną na parterze widowni Sceny Głównej (dot. wyłącznie ostatnich rzędów pod balkonem). Pętla indukcyjna nie jest zamontowana na Scenie 61. Wykonano oznakowanie poziome oraz tablicę tyflograficzne (Wykonawca: Sensetec Krzysztof Kulik).

Siedziba główna nie dysponuje własnym parkingiem dla widzów. Przed budynkiem Teatru znajduje się strefa płatnego parkowania. W pobliżu Teatru znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – jedno tuż przy wejściu głównym, drugie po przeciwnej stronie ulicy. Miejsca te również należą do strefy płatnego parkowania.

Dostępność architektoniczna Sceny 20 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35

Scena 20 znajduje się w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8. Teatr Ateneum jest jedynie dzierżawcą niektórych pomieszczeń i przestrzeni. Wejście główne, znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35, pozbawione jest schodów, co czyni je dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Na parterze Teatru znajduje się kasa biletowa, szatnia, foyer. Do Sceny 20 prowadzą schody na 1 piętro budynku. Na Scenę można się również dostać windą. Wejście do windy znajduje się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (budynki są ze sobą połączone na poziomie piętra, na którym znajduje się Scena 20). Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość asysty pracownika Biura Obsługi Widowni.

Toaleta dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze przy wejściu do budynku Smulikowskiego 31/33, niedaleko wind.

Na widowni Sceny 20 są wyznaczone miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich.

Scena 20 posiada pętlę indukcyjną. Wykonano oznakowanie poziome oraz tablicę tyflograficzne (Wykonawca: Sensetec Krzysztof Kulik)

Scena 20 nie dysponuje własnym parkingiem dla widzów. Przed budynkiem Teatru znajduje się strefa płatnego parkowania. W bezpośredniej bliskości Sceny 20 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te również należą do strefy płatnego parkowania.

Dodatkowe informacje

Osoba z psem asystującym zostanie wpuszczona do Teatru po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zrealizowano zakup i montaż dla obu siedzib sygnalizatorów dźwiękowych obsługiwanych ze smartfonów.

Teatr nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dojazd w najbliższe okolice Teatru (zarówno siedziby głównej jak i Sceny 20) możliwy jest następującymi środkami transportu publicznego:
– metrem do stacji CENTRUM NAUKI KOPERNIK
– przystanek JARACZA – autobusy 118, 127
– przystanek TOPIEL – autobusy 106, 162

– przystanek MOST PONIATOWSKIEGO – tramwaje 7,  9, 22, 24, 25, 79 autobusy 111, 117, 158, 185