Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko specjalisty ds. archiwum zakładowego.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu.


Do obowiązków specjalisty ds. archiwum zakładowego należy :

1) archiwizacja wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Teatru wymaganej przepisami prawa;
2) systematyzacja dokumentacji według przyjętego i właściwego dla Teatru systemu gromadzenia zbiorów;
3) uczestnictwo w pracach zmierzających do stworzenia elektronicznego systemu gromadzenia
zbiorów archiwalnych w przyszłości oraz założenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych;
4) przestrzeganie ogólnych zasad obowiązujących w archiwistyce;
5) realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez podmioty kontrolujące w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego Teatru;
6) przestrzeganie zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
7) udostępnianie zbiorów archiwum zakładowego Teatru, na przyjętych zasadach osobom zainteresowanym;
8) sporządzanie kopii audio i video na nośnikach elektronicznych.

Wymagania:

  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  2. wykształcenie minimum średnie
  3. ukończony kurs archiwalny II stopnia

Korzyści

  1. praca w Teatrze z wieloletnią tradycją;
  2. praca w ciekawym, twórczym środowisku;
  3. stabilne warunki zatrudnienia;
  4. dogodna lokalizacja w centrum Warszawy.

Dodatkowe informacje: tel. 785 502 198, 22 50 28 149 (dział kadr, płac i spraw socjalnych).

Warunki aplikowania:

Warunki aplikowania: osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu kadr, płac i spraw socjalnych albo drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@teatrateneum.pl.

Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatkami / kandydatami.


Przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie pracownika na stanowisko specjalisty ds. archiwum zakładowego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Teatr”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe osoby w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika na stanowisku specjalisty ds. archiwum zakładowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez AT (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jak serwis poczty elektronicznej, a także wspierającym Teatr w realizacji procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko w granicach, w jakich czynić to może Teatr.

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.