Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
pilnie poszukuje kandydatki/ kandydata
na stanowisko
perukarka-charakteryzatorka/ perukarz-charakteryzator

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas określony

 

Oczekiwania:

 1. umiejętność wykonywania charakteryzacji teatralnej i czesania (również peruk)
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w teatrze
 3. wykształcenie zawodowe kierunkowe
 4. dyspozycyjność (praca głównie wieczorami, także w niedziele i święta).

 

Oferujemy:

 1. praca w Teatrze z wieloletnią tradycją
 2. praca w ciekawym, twórczym środowisku
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. możliwości rozwoju
 5. dogodna lokalizacja w centrum Warszawy

 

Wynagrodzenie zależne od doświadczenia

Dodatkowe informacje: tel. 785 502 200 (kierownik działu technicznego)

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu spraw personalnych i socjalnych albo drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@teatrateneum.pl,

 


Przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie pracownika na stanowisku perukarka–charakteryzatorka / perukarz-charakteryzator – obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Teatr”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe osoby w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika nastanowisku perukarki – charakteryzatorki / perukarza – charakteryzatora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa zdnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CVinformacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż nagruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to nagruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegającena przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez AT (podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie,nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Panadane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriomodbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu,np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jakserwis poczty elektronicznej, a także wspierającym Teatr w realizacji procesu rekrutacjii zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko wgranicach, w jakich czynić to może Teatr.

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.