Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
poszukuje
kandydatki/kandydata
na stanowisko Specjalisty ds. organizacji widowni – kasjera biletowego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie sprzedaży w kasie biletowej Teatru oraz sprzedaży internetowej
 • bezpośredni kontakt w widzami
 • rozliczanie sprzedaży kas zewnętrznych
 • organizację pracy w biurze obsługi widzów
 • współpracę z klientami korporacyjnymi 

 

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra organizacja pracy i rzetelność
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

 

Korzyści:

 • praca w Teatrze z wieloletnią tradycją
 • praca w ciekawym, twórczym środowisku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dogodna lokalizacja w centrum Warszawy

 

Dodatkowe informacje: kierownik Biura Obsługi Widzów – tel. 785-502-195

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu spraw personalnych i socjalnych albo drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@teatrateneum.pl do dnia 31 lipca 2019.


 

Przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie pracownika na stanowisku specjalista ds. organizacji widowni – kasjer biletowy  – obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Teatr”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe osoby w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika na stanowisku specjalisty ds. organizacji widowni – kasjera biletowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa zdnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to nagruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegającena przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez Teatr (podstawaprawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdymczasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jak serwis poczty elektronicznej, a także wspierającym Teatr w realizacji procesu rekrutacjii zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko wgranicach, w jakich czynić to może Teatr.

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dorealizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.