Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza
poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko realizatora oświetlenia sceny

Zadania:

1. obsługa oświetleniowa prób i przedstawień (w tym obsługa pulpitu Vector compulite i znajomość pracy na innych pulpitach)
2. bieżąca konserwacja i naprawa powierzonego sprzętu elektryczno-oświetleniowego
3. obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w budynku teatru

Oczekiwania:

1. wykształcenie minimum średnie
2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w teatrze
3. uprawnienia SEP 1 kW4. dyspozycyjność (praca rano i wieczorem, także w niedziele i święta)

Oferujemy:

1. praca w Teatrze z wieloletnią tradycją
2. praca w ciekawym, twórczym środowisku
3. stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę)
4. możliwości rozwoju
5. dogodna lokalizacja w centrum Warszawy

Wynagrodzenie zależne od doświadczenia

Dodatkowe informacje: tel. 785 502 200 (kierownik działu technicznego)

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu spraw personalnych i socjalnych albo drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@teatrateneum.pl


 

Przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie pracownika na stanowisku realizator oświetlenia sceny – elektryk – obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, w dalszej części zwany jako „Teatr”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl 

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe osoby w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika na stanowisku realizatora oświetlenia sceny – elektryka.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez AT (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jak serwis poczty elektronicznej, a także wspierającym Teatr w realizacji procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko w granicach, w jakich czynić to może Teatr. 

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.