REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Jaką piosenkę Wojciecha Młynarskiego lubisz najbardziej i dlaczego?”

2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Ateneum, ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

na profilu Instagram: https://www.instagram.com/teatr_ateneum/

 w dniach 13.03.2019 do 15.03.2019 roku (do godziny 12:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są:
  2. 2 podwójne zaproszenie na spektakl „Róbmy swoje” grany w dniu 17 marca o godz. 19:30

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu: https://www.instagram.com/teatr_ateneum/ zamieszczą komentarz z odpowiedzią na konkursowe pytanie:  „Jaką piosenkę Wojciecha Młynarskiego lubisz najbardziej i dlaczego?”.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram

15 marca o godz. 14:00.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na  Instagramie w terminie 1 (jednego) dnia  od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik teatru: Marzena Dąbrowska.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie tona pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy tow szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://teatrateneum.pl/