REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Adaptację, jakiej książki przeczytanej w 2018 roku chciałabyś/chciałbyś zobaczyć na deskach Ateneum i dlaczego?”

2. Organizatorem Konkursu jest Teatr Ateneum, ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

na profilu Instagram: https://www.instagram.com/teatr_ateneum/

 w dniach 04.01.2019 do 07.01.2019 roku (do godziny 10:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są:

– 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Ojciec” grany w dniu 8 stycznia o godz. 19:00

– 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Ojciec” grany w dniu 9 stycznia o godz. 19:00

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu: https://www.instagram.com/teatr_ateneum/

zamieszczą komentarz z odpowiedzią na konkursowe pytanie:  „ Jaką książkę przeczytaną w 2018 roku chciałabyś/chciałbyś zobaczyć na deskach Ateneum?”.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram

7 stycznia o godz. 14:00.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na  Instagramie w terminie 1 (jednego) dnia

od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik teatru: Marzena Dąbrowska.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Instagram, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie https://teatrateneum.pl/