Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

ŚCIĄGNIJ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZASADY DLA WIDZÓW

Widzowie, którzy biorą udział w wydarzeniu Teatru są zobowiązani do:

 • Zakrywania ust i nosa –  uczestnicy mają obowiązek w samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej;
 • Zachowania dystansu – minimum 1,5 metra – od innych osób;
 • Dezynfekcji dłoni przy wejściu do Teatru.
 • Do Teatru zapraszamy widzów, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem na spektakl każdy z widzów jest zobowiązany do złożenia pracownikowi z Obsługi Widowni obowiązkowego pisemnego Oświadczenia o Stanie Zdrowia. W przypadku kiedy widz nie może podpisać oświadczenia ze względu na niezgodność ze stanem faktycznym prosimy o poinformowanie pracownika Obsługi Widowni. Aby ograniczyć powstawanie kolejek prosimy widzów, żeby w miarę możliwości samodzielnie wydrukować i wypełnić oświadczenie przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, w Teatrze będą przygotowane gotowe formularze do wypełnienia. Jednakże prosimy widzów o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich pobierania, okresie pobierania oraz uprawienia jakie Państwu z tego tytułu przysługują znajduje się na odwrocie Oświadczenia o Stanie Zdrowia. Oświadczenie należy okazać pracownikowi Obsługi Widowni wraz z biletem, a następnie złożyć je w oznaczonym pojemniku. Teatr zastrzega sobie prawo odmowy wstępu osobie, która nie złożyła oświadczenia w sposób opisany w niniejszym punkcie.
 • Na widowni widzowie zajmują wyłącznie miejsca, które są wyznaczone na bilecie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośredniego przy widzu, który:
 • uczestniczy  w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą która ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.

Widzowie zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
 • Stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń Obsługi Widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.

ORGANIZACJA WIDOWNI

 • Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc. Miejsca siedzące zajmowane będą co drugie siedzenie.
 • Widownia podzielona jest na 2 sektory: parter i balkon.
 • Teatr jest otwierany dla widzów na 60 min. przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 • W pierwszej kolejności na widownię zapraszane są osoby starsze.
 • Obsługa Widowni Teatru będzie kontrolowała przepływu publiczności, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie o Stanie Zdrowia.
 • W przypadku braku Oświadczenia widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonych miejsc w celu wypełnienia go.
 • Kontrola biletów wraz z Oświadczeniem o Stanie Zdrowia odbywa się z zachowaniem dystansu 2 m.
 • Wypełnione Oświadczenia o Stanie Zdrowia po jego okazaniu pracownikowi Obsługi Widowni widzowie proszeni są o wrzucenie do wyznaczonego pojemnika.
 • Widzowie są proszeni o bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
 • Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
 • Po zakończeniu spektaklu wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów, o czym widzowie zostaną poinformowani za pomocą komunikatów głosowych.

JAK TEATR DBA O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW

 • Płyny do dezynfekcji. 
 • Na terenie Teatru: przy wejściu głównym oraz  w toaletach rozmieszono dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • Toalety:
 • Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi;
 • Toalety są dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie;
 • Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla wszystkich widzów (osoba z niepełnosprawnością ma do niej dostęp w pierwszej kolejności);
 • W toaletach umieszczono instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 • Dezynfekcja pomieszczeń:
 • Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów;
 • Podczas spektaklu służby porządkowe przeprowadzają dodatkową dezynfekcje klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych.
 • Wentylacja pomieszczeń:
 • Wentylacja i klimatyzacja widowni zostaje włączona co najmniej 2 godziny przed i po rozpoczęcia się spektaklu.
 • Zachowanie dystansu społecznego:
 • w miejscach narażonych na powstawanie kolejek stosuje się odpowiednie oznaczenia, które mają zapewniać dystans;
 • pracownicy Obsługi Widowni kontrolują  i zapobiegają tworzeniu się kolejek;
 • publiczność usytuowana jest w odległości  2 metrów od sceny i artystów.
 • Personel Teatru:
 • Personel Teatru w czasie otwarcia Teatru dla widzów wykonuje swoje obowiązki w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach, które regularnie dezynfekują;
 • Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej:
 • Na terenie Teatru zostały rozmieszczone zamykane i oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 • Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
 • W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dane wydarzenie oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Wyłączenie działalności niektórych stanowisk usługowych:
 • Szatnie dla widzów;
 • Bufet.

POLITYKA INFORMACYJNA

 • Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Teatru, a także przed Kasą Teatru.
 • Akceptacja Regulaminu jest wymagana przed zakupem biletu.
 • Postanowienia z rozdziału „Zasady dla widzów” są zamieszczone w Oświadczeniu o Stanie Zdrowia.
 • Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduję się na odwrocie Oświadczenia o Stanie Zdrowia.

SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

Widzowie, którzy nie zastosują się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni Teatru w przepadku naruszenia postanowień  niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim wypadku nie przysługuje zwrot należności ani wymiana biletów. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.