Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

ŚCIĄGNIJ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZASADY DLA WIDZÓW

 1. Widzowie, którzy biorą udział w wydarzeniu Teatru są zobowiązani do:
  zakrywania ust i nosa –  uczestnicy mają obowiązek samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej;
  zachowania dystansu – minimum 1,5 metra – od innych osób (z wyłączeniem miejsc na widowni;
  dezynfekcji dłoni przy wejściu do Teatru.
 2. Do Teatru zapraszamy widzów, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem na spektakl każdy z widzów jest zobowiązany do złożenia pracownikowi z Obsługi Widowni obowiązkowego pisemnego Oświadczenia o Stanie Zdrowia. Aby ograniczyć powstawanie kolejek prosimy widzów, żeby w miarę możliwości samodzielnie wydrukować i wypełnić oświadczenie przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, w Teatrze będą przygotowane gotowe formularze do wypełnienia. Jednakże prosimy widzów o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich pobierania, okresie pobierania oraz uprawienia jakie Państwu z tego tytułu przysługują znajduje się na odwrocie Oświadczenia o Stanie Zdrowia. Oświadczenie należy okazać pracownikowi Obsługi Widowni wraz z biletem, a następnie złożyć je w oznaczonym pojemniku. Teatr zastrzega sobie prawo odmowy wstępu osobie, która nie złożyła oświadczenia w sposób opisany w niniejszym punkcie.
 3. Na widowni widzowie zajmują wyłącznie miejsca, które są wyznaczone na bilecie.
 4. Widzowie zobowiązani są do:
  – Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
  – Stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń Obsługi Widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.

ORGANIZACJA WIDOWNI

5. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów. Teatr udostępnia widzom ograniczoną liczbę miejsc zgodnie z planem widowni dostosowując liczbę miejsc i ich usytuowanie do obowiązujących przepisów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w pomieszczeniach oraz wytycznych GIS.
6. Widownia Sceny głównej w budynku przy ul. Jaracza 2 podzielona jest na 2 sektory: parter, balkon. Widownia Sceny 20 w budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 stanowi 1 sektor.
7. Teatr jest otwierany dla widzów na 60 min. przed wyznaczoną godziną spektaklu.
8. W pierwszej kolejności na widownię zapraszane są osoby starsze.
9. Obsługa Widowni Teatru będzie kontrolowała przepływ publiczności, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie o Stanie Zdrowia.
10. W przypadku braku Oświadczenia widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonych miejsc w celu wypełnienia go.
11. Kontrola biletów wraz z Oświadczeniem o Stanie Zdrowia odbywa się z zachowaniem dystansu 2 m.
12. Wypełnione Oświadczenia o Stanie Zdrowia po jego okazaniu pracownikowi Obsługi Widowni widzowie proszeni są o wrzucenie do wyznaczonego pojemnika.
13. Widzowie są proszeni o bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
14. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
15. Po zakończeniu spektaklu wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów, o czym widzowie zostaną poinformowani za pomocą komunikatów głosowych.

JAK TEATR DBA O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW

16. Płyny do dezynfekcji.
– Na terenie Teatru: przy wejściu głównym, w szatniach, punkcie gastronomicznym oraz toaletach rozmieszono dozowniki z płynem dezynfekującym.
17. Toalety:
– Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi;
– Toalety są dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie;
– Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla wszystkich widzów (osoba z niepełnosprawnością ma do niej dostęp w pierwszej kolejności);
– W toaletach umieszczono instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
18. Dezynfekcja pomieszczeń:
– Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów;
– Podczas spektaklu służby porządkowe przeprowadzają dodatkową dezynfekcje klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych.
19. Wentylacja pomieszczeń:
– Wentylacja i klimatyzacja widowni zostaje włączona co najmniej 2 godziny przed i po rozpoczęcia się spektaklu.
20. Zachowanie dystansu społecznego:
– w miejscach narażonych na powstawanie kolejek stosuje się odpowiednie oznaczenia, które mają zapewniać dystans;
– pracownicy Obsługi Widowni kontrolują  i zapobiegają tworzeniu się kolejek;
– publiczność usytuowana jest w odległości  metrów od sceny i artystów.
21. Personel Teatru:
– Personel Teatru w czasie otwarcia Teatru dla widzów wykonuje swoje obowiązki w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach, które regularnie dezynfekują;

22. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej:
– Na terenie Teatru zostały rozmieszczone zamykane i oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

23. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
– W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
– W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dane wydarzenie oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

24. Szatnie dla widzów
– Szatnia przyjmuje w celu przechowania na czas wydarzenia okrycia wierzchnie oraz parasole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

25. Bufet
– W foyer Teatru jest dostępny punkt gastronomiczny;
– Teatr zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób przebywających w foyer oraz wyznaczenia stref w celu umożliwienia zachowania odpowiedniego dystansu;
– W celu zwiększenia bezpieczeństwa widzów napoje oraz drobne przekąski zaleca się serwować w jednorazowych naczyniach;
– Osoby oczekujące na obsługę w punkcie gastronomicznym są zobowiązane do zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy sobą;
– Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowo;
– Lada oraz czytniki płatności są poddawane częstej dezynfekcji (co najmniej 1 raz na 15 minut);
– Rozmieszczenie stolików będzie zgodne z obowiązującymi wytycznymi GIS dla obiektów gastronomicznych;
– Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby;
– Po zakończeniu korzystania ze stolika przez gości wymagana jest każdorazowa dezynfekcja danego. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: “zdezynfekowano”.

POLITYKA INFORMACYJNA

26. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Teatru, a także przed Kasą Teatru.
27. Akceptacja Regulaminu jest wymagana przed zakupem biletu.
28. Postanowienia z rozdziału „Zasady dla widzów” są zamieszczane w Oświadczeniu o Stanie Zdrowia.
29. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduję się na odwrocie Oświadczenia o Stanie Zdrowia.

SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

Widzowie, którzy nie zastosują się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni Teatru w przepadku naruszenia postanowień  niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim wypadku nie przysługuje zwrot należności ani wymiana biletów. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.